جراحی تومور ها

حراحی تومور توسط دکتر فرید دادور

جراحی تومورهای سروگردن: جراحی هر قسمت از بدن باید توسط جراح و متخصص همان قسمت انجام شود چون با بیماری های همان قسمت از بدن آشنایی کامل دارد و مهم تر اینکه هر جراحی باید قادر باشد عوارض احتمالی ناشی ازهرعملی را اصلاح کند متاسفانه در جراحی بعضی از بیماری هامتخصصین چند رشته دخالت میکنند

جراحی تومورهای سروگردن: جراحی هر قسمت از بدن باید توسط جراح و متخصص همان قسمت انجام شود چرا که با بیماری های همان قسمت از بدن آشنایی کامل دارد و مهم تر اینکه هر جراحی باید قادر باشد عوارض احتمالی ناشی ازهرعملی را اصلاح کند متاسفانه در جراحی بعضی از بیماری هامتخصصین چند رشته دخالت میکنند

 

ولی در واقع آگاه ترین پزشک متخصص همان قسمت می باشد ، مثلا جراحی تومور های تیروئید( گواتر) توسط جراحان عمومی وگوش و حلق و بینی انجام می شود ولی اگر جراح درضمن عمل متوجه بدخیمی ( سرطان ) در تومور بشود باید عمل را وسیعا گسترش دهد تا بتواند سرطان را ریشه کن کند یااگرسرطان به نای یا حنجره دست اندازی کرده باشد، یا اعصاب حنجره آسیب دیده باشند صرفا جراح گوش و حلق و بینی آشنا با این مسائل قدرت انجام عمل را خواهد داشت ولی سایر جراحان رشته های دیگر هرگز روی نای یا حنجره و اعصاب حنجره نمی توانند کار بکنند